Si ets gamer… atent amb la venda d’objectes d’un joc!

Si ets gamer… atent amb la venda d’objectes d’un joc!

Atenció amb la venda d’objectes d’un joc… és un guany patrimonial en l’Impost sobre la renda del venedor

Cal tenir en compte que un element patrimonial és tot allò, material o immaterial, que forma part del patrimoni del contribuent.

Quan es produeixi la venda d’un d’aquests elements patrimonials, sigui el que sigui, s’estarà realitzant un fet imposable de l’IRPF que haurà de tributar, sempre que no es realitzi com a activitat econòmica, com a guany o pèrdua patrimonial per al venedor.

Especialment rellevant, pel seu caràcter revelador sobre com han de considerar-se els elements que posseeix un contribuent que formen part d’un joc, en aquest cas físic, és la Consulta Vinculant (V0011-22), de 4 de gener de 2022, de la Direcció General de Tributs on s’analitza com tributa la venda d’un objecte físic, una carta que forma part de la col·lecció d’un joc de taula, a l’efecte de l’IRPF. Arriba la consulta a la següent conclusió:

«En la mesura en què les cartes del joc (…) que vendrà el consultant constitueixen elements del seu patrimoni personal —no provenint del desenvolupament de cap activitat econòmica—, la seva venda donarà lloc a guanys o pèrdues patrimonials per diferència entre els valors d’adquisició i de transmissió —d’acord amb el que es disposa en l’article 34 de la Llei de l’Impost—, valors que venen definits en els articles 35 i següents».

Què succeeix amb els objectes integrats en videojocs… són elements patrimonials?

La realitat és que aquests objectes operen, ara com ara, a través de la pròpia economia del joc, és a dir, es compren i venen a través de monedes virtuals creades i regulades dins del propi joc. El valor de l’objecte com a element patrimonial és zero ja que no s’ha invertit cap capital en la seva adquisició i la seva venda no produirà cap rèdit per al contribuent en el món real.

Ara bé, si aquests objectes enlloc de per la divisa del joc es venguessin a través d’acords externs al joc, on s’acorda la venda de l’objecte a través d’una contraprestació en divisa estaríem parlant de la venda d’un element patrimonial com si d’un cotxe o una casa es tractés i que hauran de valorar-se conforme a les normes pròpies dels guanys patrimonials.

Igualment, en cas que la venda d’aquests objectes s’inclogui dins de la venda del propi compte del videojoc, s’haurà d’estar a l’aplicació d’idèntica normativa respecte a la seva qualificació com a guany patrimonial i la valoració que d’aquesta ha de donar-se.

No deixis que un joc es converteixi en objecte de problemes. Abans de qualsevol transacció, consulta’ns! T’explicarem clarament si suposa o no un risc i si has, o no, de declarar-lo en la teva declaració de renda.

Gestoria Aguilera Pérez - Blog - Si ets gamer… atent amb la venda d'objectes d'un joc!

Gestoria Aguilera Pérez Associats | Girona